NORMES DE LA FEDERACIÓ
 
FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA: http://www.tirdefona.com/
 
     
 

Capítol I

L’ESPORT DE TIR EN FONA

 
     

FITÓ

1.- Antecedents:

L’esport del tir en fona recolleix la tradició històrica dels foners balears que van utilitzar amb extraordinària habilitat aquest artefacte per a la pròpia supervivència, mitjançant la caça i enfront dels seus enemics.

És igualment vàlid el mot “passetja” o “bassetja” i “mandró” dins la nostra llengua.

 

2.- Definició:

Es una modalitat atlètica que, mitjançant la fona es llança una pedra a un blanc o diana. En determinades competicions es podrà utilitzar una pilota de tennis o similar com a projectil, en lloc d'una pedra.

3.- Modalitats:

S'estableixen dues modalitats, que es basen respectivament en l'habilitat i per la força, son:

Punteria:

Es tracta d'aconseguir encertar mitjançant el llançament de pedres (en competicions de promoció, escolars o similars, es podrà llançar una pilota de tennis o parescuda, en lloc de pedra) a una diana. Podran considerar-se les següents distàncies:

15, 30, 45, 60, 90 passes (el pas equival a 65 cm.)

Distància:

Com el seu nom indica es tracta d'enviar la pedra projectada per la fona el més lluny possible. 

 
     

4.- Forma de tir:

Podran efectuar-se els llançaments de qualsevol de les formes de giravolta tradicionalment admeses (per damunt del cap, lateralment, en diagonal, etc.) sempre que es giravolti la pedra com a mínim dues vegades abans de llançar-la. No serà vàlid l'acompanyament de baix amunt, donant-li direcció a la pedra amb el braç. En cas de dubte sobre l'ortodòxia de la forma de llançament, el Jutge-Àrbitre decidirà al respecte. 

5.- Vestimenta:

El foner podrà vestir de qualsevol tipus de vestimenta d'ús normal, bé sigui de carrer o esportiva. El foner haurà, si el jutge Àrbitre ho exigeix, al començament de la competició i durant el transcurs de la mateixa, portar en lloc visible , ja sigui al pit o l'espatlla, el dorsal corresponent, que haurà de ser en tot moment visible.

 
 
Capítol II
EL JURAT DE LA COMPETICIÓ
 

LLARGA DISTÀNCIA

1.- La seva composició:

En tota competició de caràcter oficial, la composició del jurat serà, com a mínim, la següent:

Jutge-Àrbitre, Jutge Principal i Jutge-Secretari.

A la modalitat de llarga distància hi haurà, a més, un Jutge de "Caiguda" o dos, si es considera necessari.

Les seves funcions seran les següents:

2.- Jutge-Àrbitre

Serà el màxim responsable de la competició, i les seves decisions seran inapel·lables. Dirigirà el concurs, i serà el que ratificarà o variarà les decisions de la resta de jutges.

Serà de la seva responsabilitat el comprovar el compliment del Reglament i de decidir qualsevol qüestió tècnica que pugui presentar-se durant la competició que no hagi estat prevista en el Reglament.

Comprovarà que les mesures del terreny, dianes, etc. així com fones i pedres són reglamentàries.

Distribuirà a la resta de Jutges les seves tasques.

Podrà excloure a qualsevol participant per conducta incorrecta i ha de decidir sobre el terreny qualsevol decisió, qualsevol objecció o reclamació que pugui presentar-se, respecte a la forma de comportar-se d'un competidor:

Està facultat per canviar el lloc de la competició si, segons el seu judici, existeixen circumstàncies que aconsellen el canvi, el qual només es verificarà després d'haver acabat una volta completa.

Podrà declarar nul·la una prova o competició, fer-la celebrar de bell nou, bé el mateix dia o un altre que designi, si considera que han existit causes suficients per variar la justícia del resulta d'aquesta.

 
     

DETALL PER AMIDAMENT

3.- Jutge Principal

Determinarà, en cas de desempat, quin llançament s'ha aproximat més a la diana, podent sol·licitar ajuda als altres Jutges.

Nul: Bandera vermella en posició vertical.

Fallit: Bandera vermella en posició horitzontal.

Impacte en Quadre: Bandera blanca en posició horitzontal.

Diana: Bandera blanca en posició vertical.

Es col·locarà sempre al darrere la prolongació de la taula o línia de llançament, a la distància que li permeti vigilar d'aprop les possibles infraccions del foner.

La resta de jutges, apart de desenvolupar les seves funcions pròpies vigilaran tant les possibles infraccions com l'impacte de la pedra. El jutge principal, en cas de dubte, establirà la decisió definitiva.

A la modalitat de llarga distància tots els tirs vàlids s'assenyalaran com la Diana, i posteriorment seran mesurats.

4.- Jutge-Secretari

Confeccionarà l'Acta Oficial de la Competició, segons el format oficial federatiu, anotant abans de començar els noms complets de tots els participants, per ordre d'inscripció, anotant a més el nom del Club al qual pertanyi, o sino el lloc de procedència.

Passarà llista per comprovar la presència de tots els inscrits i eliminarà a tots els inscrits no presents.

Anotarà a les Fulles de Resultats el veredicte corresponent a cada tir:

- Una lletra N majúscula, si el tir és Nul.

- Una lletra F majúscula, si el tir és Fallit.

La puntuació corresponent a la distància.

Relacionarà els Jutges que hagin arbitrat la competició.

Per indicació del Jutge-Àrbitre anotarà les possibles incidències de la competició.

La puntuació corresponent a la distància de tir, segons hagi estat quadre o diana, en aquest darrer cas envoltarà la xifra amb un cercle per una millor visualització.

La longitud del llançament, en proves de distància.

Relacionarà els Jutges que hagin arbitrat la competició.

Per indicació del Jutge-Àrbitre anotarà les possibles incidències de la competició.

Quan s'acabi cada prova de la competició, acabarà d'emplenar immediatament la Fulla de Resultats signant-la els jutges, i es donarà a conèixer el resultat a participants i públic.

5.- Jutge de Caiguda

Actuarà només a la modalitat de "llarga distància". Es situarà a una de les vores del sector de llançament, degudament protegit. Observarà el lloc on s'atura la pedra, després d'ahver estar llançada.

Si la pedra cau fora del sector, aixecarà la Bandera Vermella.

 
 
 
Capítol III
EL TERRENY O CAMP DE TIR,
DIANES, FONES i PEDRES
 

GÀBIA

1.- Camp de Tir:

La competició tendrà lloc a un camp de terra, d'herba, gespa, etc. pla i lliure d'obstacles, amb una longitud mínima d'acord amb la modalitat de competició.

També es podrà llançar des de terra vers un blanc situat dins l'aigua (estany, mar, etc.).

2.- Gàbia de protecció:

A un dels extrems del camp, pel seu costat menor, es recomana instal·lar una gàbia des d'on s'efectuaran tots i cada un dels llançaments de la competició. Aquesta gàbia servirà per a la protecció dels jutges i els espectadors.

L'armaçó serà de material resistent. La reixeta es col·locarà de tal manera que no estigui rígida i pugui absorbir els impactes de les pedres, sense rebotar contra el foner.

La gàbia estarà coberta en tota la seva superfície, inclús la superior, amb reixeta.

En cas de no disposar de la instal·lació d'una gàbia el Jutge-Àrbitre podrà autoritzar un altre tipus de protecció, o bé allunyar dels participants i espectadors la línia de llançament, com a mínim 10 metres.

3.- Línia de Nul:

Es disposarà d'una taula-contenidor de 10 cms. d'amplària, com a mínim i de 3 cms. de gruix amb una longitud mínima de 2 mts.

Anirà proveïda d'una frontissa a la meitat, per poder transportar-se doblegada.

4.- Eix central:

A l'eix central de la gàbia s'assenyalarà una línia d'idèntiques característiques de l'anterior, des de la vora interior de la gàbia fins a la línia de Nul.

 
     

LÍNIA DE NUL

5.- Diana:

Es col·locarà a la distància prevista, d'acord amb la modalitat de que es tracti, en la prolongació de l'eix que passa pel centre de la gàbia.

Es construirà a base d'un quadre de fusta de 1,20 mts. de costat i 3 cm. de gruix.

Amb centre en el creuament de les diagonals del quadre es col·locarà un cercle de metall de 50 cm. de diàmetre i 1 mm. de gruix, com a mínim. Es separarà amb un cargol-passador dos centímetres de la taula.

El conjunt anirà suspès a 1,60 mts. d'alçària, des del centre del mateix al nivell del terreny, per dos suports de 1 m. de longitud i 3 cm. de diàmetre o 5 x 5 cm. Un o dos taulons o llistons, es col·locaran a la part posterior per assegurar la sustentació.

En tot cas la haurà d'oferir garanties d'estabilitat davant als impactes de pedres d'un pes igual o inferior a 250 grs.

A la modalitat "pilota", la diana podrà ser de tauler, amb la diana pintada i ésser sustentada mitjançant cordes o claus.

6.- Passetges, bassetges o fones.

Les fones es podran confeccionades en pita, espart, estopa, lli, cànyem, pèl,, pell, llana, etc. o de qualsevol altre producte d'origen vegetal o animal, no essent reglamentària la utilització de fones construïdes en material d'origen mineral, metàl·lics o no, ni tampoc les construïdes amb materials d'origen sintètic (plàstics o derivats).

No s'estableix cap limitació en quant a la forma i tamany, sempre que l'artefacte a judici del Jutge-Àrbitre, pugui ser considerat com el que comunament es coneix com a fona.

La seva llargària longitud màxima(doblada per la meitat) no serà superior a 1 metre.

7.- Pedres:

A totes les competicions hauran d'utilitzar-se com a projectils les pedres naturals, és a dir, que no hagin estat sotmeses a cap procés de fabricació artificial.

Podrà utilitzar-se qualsevol tipus de pedres, sense limitació en quant a tamany o forma, excloent-se aquelles pedres que continguessin materials magnètics.

L'Organització de cada competició posarà a disposició dels foners una senalla de pedres, a poder ser de torres, les quals podran ser utilitzades a discreció del foner, que podrà llançar també les pròpies.

El foner, a requeriment del Jutge-Àrbitre, haurà de mostrar i posar a disposició del Jurat les pedres que hagi de llançar. Si el Jutge-Àrbitre observa alguna anomalia a les pedres, podrà obligar al foner a llançar les oferides per l'Organització, si es negàs, l'exclourà de la competició.

 
     
 
     
Capítol IV
DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ,
LLANÇAMENTS NULS,
LLARGA DISTÀNCIA
 
     

1.- Ordre de llançament:

Els participants faran els seus llançaments per ordre d'inscripció, a cada una de les voltes. Cada concursant podrà efectuar 2 sèries de 2 tirs cada una. Els que aconsegueixin algun impacte, disposaran d'un llançament més de millora.

2.- Assaig llançament:

En el terreny de la competició, cada foner pot, si això és possible, realitzar un assaig de llançament, en pla de prova sense valides de puntuació, però només un. Aquests assatjos es faran per ordre d'inscripció, baix la supervisió dels jutges. Una vegada començada oficialment la competició, no es permetrà cap tipus d'assaig, ni en el terreny de tir ni en els seus voltants.

3.- Llançaments:

Es llançarà des de l'interior de la gàbia reglamentària, o darrere de la taula de nul, i es començarà el llançament des d'una posició estacionària, a indicació del Jutge Principal.

4.- Altres vestimentes:

No es permetrà als participants l'ús de guants de protecció, tampoc l'ús de dispositius de cap classe que d'alguna manera pugui servir d'ajuda al llançament. L'ús de benes o d'esparadrap a la mà i al canell estarà permès sempre que sigui en cas de necessitat per cobrir una ferida oberta o un tall. Les "benes al canell" estan permeses.

5.- Noves incorporacions:

Una vegada iniciada la competició, de la categoria corresponent, no es permetrà la incorporació de cap altre concursant que no s'hagués presentat a la convocatòria del Jutge abans de començar la tirada, encara que estigués prèviament inscrit. En cas de retràs justificat el Jutge Àrbitre podrà autoritzar la incorporació del foner a la ronda que s'estigui disputant.

6.- Renúncia al llançament:

Si el concursant renuncia a efectuar algun dels intents que disposa, se'l considerarà com llançament nul, excepte per causa justificada, a judici del Jutge Àrbitre.

7.- Caiguda de la diana:

Si la diana, com a conseqüència d'un impacte, caigués, no es considerarà nul el llançament. Si ha pogut constatar el resultat d'aquesta tirada, es puntuarà de la forma reglamentada. Si no és així es repetirà el llançament després d'ésser posada en condicions la diana.

8.- Recollida de pedres:

Per a la recollida de les pedres, un cop finalitzada una ronda o tirada, per motius d'ordre i seguretat, s'haurà d'esperar a l'autorització del Jutge Principal o del Jutge Àrbitre.

LLANÇAMENT NUL:

Es considerarà, i així ho declararà el Jutge, quan es produeixi una d'aquestes circumstàncies:

9.- Temps de llançament:

El foner es torba més d'un minut a llançar des del moment en que és autoritzat pel jutge. Si es repeteix aquest fet dues vegades en un mateix concurs, el Jutge-Àrbitre l'haurà d'excloure de la competició, encara que la puntuació aconseguida fins aquest moment serà vàlida. Si en el moment de col·locar la pedra o pilota a la fona, aquesta cau, abans de començar la giravolta, el foner podrà tornar a col·locar-la una vegada més, mentre no superi el temps màxim permès.

10.- Trepitjar taula:

El concursant trepitja la línia o taula de Nul o toca el sòl amb qualsevol part del cos més davant de la línia de nul, durant o després del llançament.

11.- Copejar taula:

La pedra copeja qualsevol part de la gàbia quan realitza el llançament, surt lateralment o cap enrere.

12.- Caiguda fora:

En llarga distància la pedra cau fora del sector senyalat.

13.- Interrupció doble:

El foner interromp per dues vegades la giravolta de la pedra després d'haver estat autoritzat a llançar.

14.- Caiguda de la pedra quan es col·loca a la fona:

S'autoritzarà a repetir l'intent al foner, per una sola vegada, si li cau la pedra quan la col·loca a la fona.

PUNTUACIONS:

15.- Puntuació:

La puntuació del concurs es farà de la següent manera:

Distància

Quadrat

Diana

30 passes

1

2 punts

45 passes

2

4 punts

60 passes

2

4 punts

 

16.- Puntuació zero:

Tot llançament fallit o nul puntuarà zero.

 

NORMES PER A LLARGA DISTÀNCIA

17.- Mesurament dels llançaments:

Cada foner llançarà cinc pedres, una a cada sèrie.

Serà considerat el millor llançamentde cada foner. De qualsevol manera es mesuraran i s'anotaran cada un d'ells, en previsió de possibles desempats. Els mesuraments es faran en metres i centímetres al parell inferior.

18.- Com s'ha de mesurar:

Els llançaments seran mesurats pels Jutges comptant la distància existent entre l'interior de la línia de nul fins el lloc on quedi la pedra immòbil. De la pedra comptarà la part més pròxima al punt central de llançament.

19.- Si la pedra es romp:

En el cas de que la pedra, quan colpegi contra el sòl, es rompi en dos o més trossos, es tendrà en compte pel mesurament, el més gros d'ells en tamany que pugui ésser identificat pels jutges.

20.- Numeració de les pedres:

L'identificació de la pedra en aquesta modalitat es farà enumerant-les d'acord amb el dorsal del concursant i número d'intent. Així, el dorsal número 3 en el seu segon llançament haurà de llançar la pedra número 32. L'organització haurà de facilitar al Jutge els mitjans necessaris per aquesta senyalització.

21.- Protecció del Jutges de Caiguda:

Els Jutges de Caiguda, un o dos, estaran degudament protegits contra l'impacte de les pedres.

22.- Llançament vàlid:

Per què el llançament sigui considerat vàlid, la pedra haurà de quedar immòbil dins el sector assenyalat, d'acord amb les mesures assenyalades. Si la pedra toca la línia es considerarà nul el llançament.

 

 
     
 
     
Capítol V
DESEMPATS:
PUNTERIA I LLARGA DISTÀNCIA
 
     

PUNTERIA

1.- Primer empat:

A la modalitat de punteria si es produeix un empat per un lloc qualsevol de la classificació, es clasificarà amb preferència al concursant que hagi aconseguit més dianes al llarg de tota la competició.

NOTA ACLARATÒRIA:
Per exemple, en un concurs sobre 30 passes:

 

Total

Foner A

F

F

2

F

F

2 punts

Foner B

1

1

F

N

N

2 punts

 

En aquest cas el desempat es produeix a favor del concursant A perquè té major número de dianes que el B.

2.- Segon desempat:

Si encara subsistís l'empat, per tenir igual número de nuls ambdós foners, guanyarà o es classificarà preferentment el que hagi tingut menys intents nuls durant la competició.

3.- Tercer empat:

Si encara subsistís l'empat, s'efectuarà, si és pels tres primers llocs, un llançament suplementari, classificant-se primer el que s'aproximi més a la diana o, en cas de dubte, es repetirà el llançament. Es farà el llançament a la distància més curta en que s'hagi competit.

4.- Altres empats:

Si és pels restants llocs se'ls classificarà ex-aequo.

DISTÀNCIA

5.- Desempat:

Comptarà pel desempat el segon millor tir o el tercer, si fos necessari. Si encara subsistís l'empat, s'efectuarà un o varis llançaments suplementaris fins aconseguir desempatar. Pels restants llocs, es classificaran ambdós ex-aequo.

RECLAMACIONS

6.- Procediment:

Tota reclamació referent al desenvolupament de la competició, es dirigirà en primera instància verbalment al Jutge-Àrbitre. En cas de disconformitat es reiterarà per escrit, acompanyada d'un dipòsit de 1000 ptes. que seran tornades en cas d'ésser acceptada la reclamació. Es podrà entregar immediatament quan es produeixi l'anomalia objecte de reclamació i, com a màxim, 10 minuts després d'haver acabat la competició. Els organitzadors no entregaran els trofeus fins que no hagi transcorregut aquest plaç o fins que no s'hagin resolt les reclamacions presentades.

7.- Observacions:

Malgrat les coses descrites, els participants, i només ells, podran fer observacions als jutges, sempre que utilitzin el llenguatge i el to acceptables.

Total reclamació personal de forma incorrecta, a judici del Jutge-Àrbitre, suposarà l'exclusió total del foner, a tots els efectes, del concurs en que es produeixi la notificació al Comitè de Competició federatiu.

 
   
 
     
Capítol VI
PROVES COMBINADES,
COMPETICIÓ PER EQUIPS
 
   

1.- Classificació combinada:

Els organitzadors podran convocar concursos o proves a base de vàries distàncies, sumant els punts aconseguits en ambdues, per tal d'establir una classificació combinada. Per exemple 30 i 45 passes o bé 30 i 60 passes, o qualsevol combinació de distàncies reglamentàries.

2.- Competició per equips:

2.1. Es podran disputar a les distàncies de 15 o 30 passes.

La primera distància es reservarà per competicions amb pilota o de categoria "menors". A les tirades a 30 passes podran participar de manera indistinta o simultània homes, dones i menors, admetent-se equips mixts.

Els equips es formaran amb un mínim de tres i un màxim de quatre components.

2.2. Per establir la puntuació es sumarà la puntuació de tots els integrants de l'equip.

2.3. En els cassos d'empat prevaldrà l'equip que hagi aconseguit més dianes i si continua l'equip el quart foner del qual en ordre de puntuació hagi assolit més punts. Si persisteix l'empat es classificarà davant l'equip dels empatats, el foner del qual tengui major puntuació. En darrer extrem un dels foners de cada equip desempataria amb un o més llançaments suplementaris.

 
   
 
     
Capítol VII
DEFINICIÓ D'AFICIONAT I PREMIS
 
   

1.- Esport-aficionat:

L'esport del Tir amb Fona es defineix com aficionat, és a dir, que qui el practica competeix per amor a l'esport, com a mitjà d'esplai, sense cap interès per obtenir beneficis materials d'aquesta competició.

2.- Exclusió de permís en metàl·lic:

En conseqüència, no es permetrà, en cap tipus de competició, la disputa de premis en metàl·lic, i podent ésser sancionats els organitzadors i participants que infringeixin aquest precepte.

3.- No podran cobrar:

No es permetrà cobrar al participant com a fix de participació. Com a màxim, l'organitzador, podrà abonar al participant les despeses que li ocasioni el seu desplaçament i estància amb ocasió de la competició.

4.- Trofeus i Premis:

Els organitzadors i Entitats Oficials, premiaran els vencedors amb trofeus, medalles, diplomes, objectes artístics, artesania, etc., però mai amb premis en metàl·lic.

Per tenir opció a trofeu, els foners hauran d'haver aconseguit algun impacte durant la competició oficial. En cas contrari, els trofeus passaran a les restants categories.

Cap foner podrà optar a més d'un trofeu per tirada.

5.- Trofeus per locals:

A cada Tirada l'Organització entregarà trofeu a cada un dels tres primers, de les tres categories establertes. Aquests trofeus tendran la consideració d'oficials.

L'Organització podrà disposar de trofeus addicionals, destinats a foners locals, procurant mantenir la lògica preferència en quant a valor i categoria pels oficials.

Els foners locals que aconsegueixin trofeu oficial, hauran d'acceptar-lo i renunciar al trofeu local, que eventualment pogués correspondre'ls, que serà adjudicat al següent local en la classificació.

En cap cas es podrà adjudicar trofeu a qui hagi puntuat, en el transcurs de la tirada oficial.

El Jutge-Àrbitre, d'acord amb l'Organització, podrà deixar deserts o adjudicar els trofeus vacants a foners locals o no, d'altres categories, de forma que sigui sempre premiat el mèrit, com a puntuació obtinguda, posat en la categoria amb més participants, etc. i no altres consideracions.

6.- Sancions:

Podrà ser sancionat el foner que vulneri els punts 1 i 2 d'aquest Capítol, seguint el procediment disciplinaris establert.

 
   
 
     
Capítol VIII
COMPETICIONS PER A DONES I MENORS
 
   

Reglamentació:

Aquestes competències es regiran pel que està preceptuat en el present Reglament en tot el seu articulat; no obstant, es tendran en compte les següent coses:

2.- Classificació i trofeus:

Les participants femenines majors, actuaran a les distàncies de 15 i 30 passes.

3.- Menors de 14 anys:

Els menors de 14 anys, incloent els d'aquesta edat, competiran sempre a la meitat de les distàncies oficials, és a dir, a 15 i 30 passes. La modalitat de llarga distància no sofreix variació.

4.- Menors amb majors:

Els "menors" no podran, en cap cas, competir amb els de la categoria superior, llevat en competicions per equips.

5.- Puntuacions:

Les puntuacions que s'aplicaran seran les fixades per 30 i 60 passes, encara que llancin a la meitat de distància.

 
   
 
     
Capítol IX
RÈCORDS
 
   

1.- Llibre Oficial:

El Col·legi Oficial de Jutges de Tir amb Fona durà el corresponent Llibre Oficial de Rècords, amb l'objecte d'anotar les màximes puntuacions i distàncies que es vagin aconseguint amb el transcurs dels anys.

2.- Registre:

Es durà el registre per a les següents modalitats:

15 passes (suma de puntuació 5 tirs)

30 passes (suma de puntuació 5 tirs)

45 passes (suma de puntuació 5 tirs)

60 passes (suma de puntuació 5 tirs)

90 passes (suma de puntuació 5 tirs)

Combinacions de 15 + 30, 30 + 45 i 30 + 60.

Llarga Distància. S'anotarà la distància aconseguida en metres i centímetres, al parell inferior.

3.- Homologació:

Al final de cada trimestre el C.O.J.T.F. homologarà les marques que superin o igualin les inscrites en el Llibre Oficial i que s'hagin aconseguit en condicions reglamentàries, en el transcurs de competicions oficials, controlades per Jutges del Col·legi Oficial.

4.- Exclusió d'homologació:

No s'homologarà ni es donarà la consideració de rècord a cap altra tipus de modalitat o distància dels ressenyats.

5.- Diploma Oficial:

Tot foner que iguali o aconsegueixi algun rècord, rebrà un Diploma Oficial acreditatiu d'aquest, quan acabi l'any.

 
   
 
     
Capítol X
MODIFICACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT
 
   

1.- Persones i Organismes competents:

Podran proposar modificacions al vigent Reglament:

a) Els Foners, per mediació d'una proposta que ha de comptar amb la firma de la meitat més un dels foners censats a l'any en curs.

b) La Federació Balear de Tir amb Fona, mitjançant proposta que haurà de comptar amb la firma d'un terç dels Membres de la Junta Directiva.

c) El Col·legi Oficial de Jutges de Tir amb Fona, mitjançant proposta que compti amb l'aprovació de la seva Junta Directiva, per majoria.

2.- Plaç de presentació:

Aquestes propostes podran presentar-se com a mínim un mes abans de l'assemblea que hagi de debatre els canvis.

3.- Aprovació o rebuig:

La Federació Balear de Tir amb Fona es reunirà en Assemblea ordinària o extraordinària i aprovarà o rebutjarà les propostes mitjançant votació entre els seus components.

4.- Incorporació de les modificacions:

Les modificacions que siguin aprovades, entraran en vigor als quinze dies de la seva aprovació en Assemblea.

 
   
 
 

 

 

 
   
antonigenovart@hotmail.com   www.tourism-mallorca.com/foners