LA AGULLA

 
 

Instrument consistent en una fulla llarguera, generalment d’acer, amb un dels costats afilat, proveït d’un mànec mòbil de fusta, banya o altre material, que té una regata per allotjar-hi la fulla. Es solen emprar exemplars d’uns 20 cm. de llargària.

Instrument consistent en una barreta de llautó de secció rectangular amb un dels extrems amb punta i dos orificis de secció quadrangular a l’extrem oposat.

Les dimensions oscil·len entre els 5 i els 20 cm. de llargària, tot i així hi ha tres mesures generalitzades que s’empren per a distintes tasques. La de dimensions més reduïdes (5 cm) s’utilitza per brodar les peces de llatra amb brins tenyits o de ràfia.

Un altre tipus corrent, entre els 9 i els 10 cm. de llargària, és el que s’empra per treballar la llatra fina. 

Finalment, la més llarga (20 cm.) emprada per cosir la llatra gruixada. 

Apart de la tipologia descrita hem de tenir present l’existència d’agulles molt més llargues (més de 30 cm) utilitzades per fermar piles de senalles, de ferro i amb un sol cos. A més, també s’empra l’agulla d’acer (d’uns 7 cm de llargària i un sol cos- per brodar amb fil d’estam. 

Hi ha una certa preferència per les agulles de llautó sobre les de ferro perquè no es rovellen, no esmussen i passen amb més facilitat entre els punts de la llatra.

 
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013