Enquadrament Ecològic

 

Cada espècie vegetal té unes exigències i pel que fa a toleràncies un conjunt de factors tals com la temperatura, humitat, insolació, vent, naturalesa del sòl, etc. i particularment referent a la forma de com es combinen aquests. El resultat és que, tal serà la distribució dels factors, tal serà el marc compatible o incompatible per a una espècia determinada. Per això, la distribució no és capritxosa, encara que a vegades pot resultar desconcertant.

 

Una comunitat vegetal és aquell conjunt d’espècies que solen tenir la tendència a aparèixer cada cop que es donen determinades condicions ecològiques. Les comunitats es poden descriure i ordenar establint unitats abstractes. La unitat fonamental és l’associació vegetal. S’admet que formen part d’una associació totes les poblacions vegetals que presenten una similar composició florística i viuen, doncs, evidentment en condicions ambientals semblants. les associacions, des del mateix punt de vista florístic, poden agrupar-se en unitats de categoria superior, tal com les aliances, aquestes en ordres i finalment en classes.

 

En el cas que ens ocupa, generalment, el garballó està enquadrat en l’aliança vegetal que els botànics anomenen Oleo-ceratonion, popularment coneguda com a ullastrar. Això i tot, és molt corrent trobar garballons dins les aliances de Quercions ilicis o alzinars i fins i tot dins els conraments.

 
     
 
Webmàster: Antoni Genovart LLATRA, L'OBRA DE PALMA Actualització 2013