Molí de Sa Real

 

     
 

 

Una geomorfologia variada

Geològicament, el terme de Sant Llorenç comprèn dues grans àrees, diferenciades tant pel tipus de materials com per la seva disposició i edat.

D'una banda, cal destacar els terrenys plegats que pertanyen a les serres de Llevnt i que abasten la major part de la demarcació. Els seus materials estan constituïts per calcàries, dolomies, margocalcàries i marges amb una antiguitat que varia d'uns 230 fins als 15 milions d'anys. Aquests materials varen prendre la configuració actual durant l'orogènia alpina, moment en el qual sorgeixen les Balears amb una configuració similar a l'actual

 

 
     
 

La resta del terme -que correspon a la franja litoral- està configurada per materials calcarenítics disposats horitzontalment i de formació més moderna que els anterior (8 milions d'anys), constituïts en bona part, per restes d'antigues formacions coral·lines, manglars i llacunes.

En temps geològicament molt recents (pliocèn i quaternari), l'acció dels processos d'erosió i sedimentació ha cobert amb materials moderns part del terme, tant amb al·luvions aportats pels torrents com dipòsits d'arena duta pel vent en forma de marès.

Dins els sectors plegats de les serres alternen els materials margosos, molt menys consistents, coneguts com a "blanc".

Les calcàries -més resistents- constitueixen els indrets de relleus amb espadats i les dolomies i margocalcàries -més alterables per l'erosió- formen els paratges de turons més suaus, com els que marquen la conca de sa Begura i Infern.